หญิง


  

Advertisements

แทนคำบอกรัก


  

ความสงบใจ
กิจกรรมกับงานอาชีพประกันชีวิต


2015/01/img_1705.jpg

พัฒนา


กล่าวสำหรับ..คนทำงาน
อาชีพประกันชีวิต

“การพัฒนาตนเอง” เป็น
ทั้งวิธีการและจุดมุ่งหมาย

“การพัฒนาผู้อื่น” ก็เป็น
ทั้งวิธีการและจุดมุ่งหมาย
ด้วย..เช่นเดียวกัน

ประกันชีวิต-ของใคร?


ผมเชื่อ-อย่างปราศจากข้อสงสัยว่า
การประกันชีวิตนั้น
ในความหมายที่กว้างที่สุด
ย่อมไม่จำกัดอยู่เพียงประกันว่า..
ผู้ที่อายุยืนยาว
จะยังคงมีชีวิตที่ดีในบั้นปลาย

ไม่จำกัดเพียงประกันว่า..
ผู้ที่ตายเร็วเกินไป
ได้ตายตาหลับที่ได้รู้ว่า
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่เดือดร้อน

ไม่จำกัดเพียงประกันว่า..
ผู้ทุพพลภาพพิการ
จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
จนถึงวาระสุดท้าย

และไม่จำกัดเพียงประกันว่า..
จะมีเงินออมอย่างเพียงพอสำหรับ
ผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่

แต่ยังประกัน(ต่อไปด้วย)ว่า..
ชีวิตของตัวแทนประกันชีวิต
ผู้ซื่อสัตย์ สามารถ จริงใจ อดทน
ขยันหมั่นเพียรจะมีความมั่นคง
และมีความสุข-ไปชั่วกาลนาน

โดดร่ม