มากไปอาจไม่ดี


Advertisements

ไม่พูด


บางครั้ง การไม่พูด..พูดมากที่สุด

“Saying nothing…sometimes says the most.” 

 

Emily Dickinson (1830 –1886)